(Life After life) (Phần 1) Tác giả: Bác sĩ Raymond A. Moody Jr., Bantam Brick Theo sách thì bác sĩ Moody là một trong số những bác sĩ muốn tìm hiểu những gì xảy ra sau khi